DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Valná hromada ARTAV

Dnes se konala v konferenčním sále sídla Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) valná hromada Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu. Jedná se zúčastnili Martin Kroh a Miroslav Švarc, předseda a místopředseda Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR), člena zmíněné asociace.

Hlavním tématem byla transpozice povinností z evropské směrnice k úsporám energií do českého právního řádu. Návazně na předchozí změny energetických předpisů a rozúčtovací vyhlášky se v letošním roce očekává poslední střípek legislativních kroků v podobě novely zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), ve znění pozdějších předpisů. Stav jeho projednávání lze aktuálně sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako tisk č. 199.

V průběhu valné hromady informoval zástupce SČMBD o čtyř změnách návrhu novely zákona o službách, o nichž budou chtít jednat. Patří k nim odklad účinnosti povinné měsíční informovanosti o skutečných spotřebách tepla a teplé vody, neodkládání splatnosti vyúčtování v případech formálních nedostatků vyúčtování, definován 30denní reklamační lhůty jako lhůty speciální ve vztahu k obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku a úprava povinného každoměsíčního oznamování, kam se může vlastník či nájemce bytu podívat na svou spotřebu energií či médií.

K první úpravě se předseda DMS ČR nepřipojil s odkazem na obecnou známost evropského předpisu od konce roku 2018, kde je uvedena dokonce kratší lhůta pro přijetí informační povinnosti, a tudíž není namístě vyjadřovat překvapení nad krátkostí přípravného období, jakkoliv bude obtížné dostát ve všech případech nové povinnosti ihned od počátku roku 2023. Navíc jeví naprosto jasné, že se při současné dramatické situaci s nárůstem cen energií a médií ukáže sledování jejich spotřeb jako jeden z klíčových kroků pro další optimalizaci energetických nákladů. V ostatních bodech zástupci sdružení deklarovali připravenost DMS ČR podpořit změnové návrhy svazu, byť s upozorněním, že například ve směru řešení vlivu formálních nedostatků vyúčtování na splatnost nedoplatků a přeplatku obsahuje dílčí krok už ministerský návrh novely zákona o službách.

Malým, ale důležitým bodem byla zmínka o shodě s Českým metrologickým institutem nad prodloužením ověřovací lhůty u bytových měřičů tepla (kalorimetrů) na 5 let. Tato změna, která může přinést optimalizaci nákladů montáží, ale i menší nároky na vstupování do bytů jejich uživatelů, patří k jedněm z důležitých legislativních cílů DMS ČR. Průběh samotné diskuze ukázal, jak málo je připravena většina rozúčtovatelů, ale i správců bytových domů na blížící se změny. S tím ostře kontrastoval přístup největších rozúčtovatelských firem, které se na zvládnutí nových povinností připravují už delší dobu, a části správců nemovitostí s orientací na automatizovanější pořizování a správu dat o provozu bytového domu. Je jasné, že jen tímto směrem vede správná cesta.

V Praze dne 31. března 2022

Martin Kroh

předseda správní rady DMS ČR

zpět

AKCE

25.9.2023

Ekonomický workshop DMS ČR

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů.

27.6.2022

Příklad vzorových stanov

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

22.9.2023

Fórum BD očekává rekordní účast

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů.

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

3.5.2022

Dostupné družstevní bydlení v Praze konečně na startu?

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města.

19.4.2022

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×