DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů

Dne 19. března t.r. se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod vedením Ing. Radky Maxové, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování seminář na téma „Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů“. Semináře jsem se zúčastnil z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení ČR spolu se zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev.

Na semináři vystoupili zástupce odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, místostarostka Jirkova, předsedkyně vybraného jirkovského společenství vlastníků jednotek, ohroženého vlastníky nerespektujícími dohodnutá interní pravidla SVJ a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Severočeské reprezentantky doplnila také starostka Litvínova s nechvalně vyhlášeným sídlištěm Janov. Všechny diskutující upozornily na alarmující stav bytových domů, zhoršující se ekonomiku mnoha společenství vlastníků jednotek, z nichž některá již podlehla neřešitelným problémům, dluhům a doslova se rozpadla. Některé z postižených bytových domů jsou dnes opuštěnými a vybydlenými budovami, v dezolátním technickém stavu, bez jasné vize jejich řešení do budoucna, zato s devastujícími účinky na jejich okolí a vlastně celou oblast.

S kolegy jsme za velká bytová družstva připomněli, že to opravdu není poprvé, kdy se o tomto tématu mluví. Konference, workshopy, petice ani dopisy subjektů zabývajících se správou bytových domů v minulosti nedokázaly připoutat dostatečnou pozornost ke stále se zhoršující situaci „bytových korporací“ v některých oblastech České republiky. Podobně zůstala mimo pozornost část návrhů, které měly za cíl řešení již vzniklých problémů a prevenci vzniku dalších.

V průběhu semináře byla nespravedlivě hodnocena dvouletá práce především Ministerstva pro místní rozvoj, které zejména ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a odbornou veřejností připravilo novelu občanského zákoníku, která je aktuálně na stole poslanců. Novela se přinejmenším vydává správnou cestou a její podstatná část reflektuje připomínky z praxe (jen namátkou: přechod všech pohledávek na nabyvatele jednotky, zjednodušení procesu nuceného prodeje jednotky vlastníka nerespektujícího dohodnutá pravidla v domě nebo náhradní shromáždění).

Podotýkám to jako člen komise pro bytové právo, ale i jako pamětník nedávných diskuzí např. o podobě novely insolvenčního zákona, kde se vůbec nepromítla náprava přesunutí dluhů z bydlení úpadce na bedra jeho sousedů. Chápu, že bude třeba vyčkat výsledné podoby novely občanského zákoníku i promítnutí nové úpravy osobního úpadku do praxe. Jsem však přesvědčen, že bude nutné brzy zasednout ke stolu znovu. Rozšiřující se průšvihy nefunkčních společenství vlastníků či bytových družstev nás k tomu rychle donutí.

Martin Kroh

předseda správní rady DMS ČR

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×