DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Dny nájemního a družstevního bydlení

Dne 14. března t.r. se konala v Ostravě mezinárodní konference „Dny nájemního a družstevního bydlení“ jako součást tradiční akce Proměny bydlení, která se soustředí na aktuální problém bydlení v České republice. Jednání zahájil úvodním slovem Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. z Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Shrnul současný stav bydlení v České republice a připomněl, že bydlení patří k základním potřebám každého občana.

Konferenci řídil Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky, který zdůraznil, že Česká republika postrádá dlouhodobý koncepční plán rozvoje bydlení. Právě chybějící státní koncepce bytové politiky je terčem kritiky ze strany Evropské unie, ale bohužel i výraznou odlišností od vyspělých evropských zemí, kde je bydlení věnována výrazně vyšší pozornost ze strany státu.

Mezi vystupujícími nechyběla Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, která konstatovala, že většinu nástrojů k řešení dostupného bydlení je v rukou Ministerstva pro místní rozvoj. Prezentovala také myšlenku, že chybějící zákon o sociálním bydlení může být v budoucnu hrazen zákonem o dostupném bydlení.

Dalším vystupujícím byl Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, který představil legislativní cíle v oblasti bydlení sledované ministerstvem a programy podpor v oblasti bydlení. Posledním zástupcem ministerských úřadů byl Mgr. Jakub Sosna z Ministerstva spravedlnosti, který shrnul poslední legislativní kroky v oblasti bydlení.

K zajímavým vystoupením patřil příspěvek Svena Bergenstrahla, prezidenta Mezinárodní unie nájemníků, který prezentoval zajímavé číselné srovnání České republiky s vybranými zeměmi světa i aktuální výzvy v oblasti bydlení, které bude třeba řešit, včetně klíčových doporučení k jejich zvládnutí.

Ve svém příspěvku z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení jsem se soustředil na aktuální podmínky dostupného bydlení, výsledky družstevní bytové výstavby a hlavní bariéry jejího dalšího rozvoje. Družstevní bydlení se nachází v paradoxní situaci. Je totiž současně chápáno jako nájemní bydlení a tomu odpovídá, že není podporováno programy na pořízení vlastnického bydlení, a naopak jako skryté formě vlastnického bydlení jsou mu odepřeny podpory nájemního bydlení.

Nejzajímavějších zjištěním z ostravského setkání pro mne byla skutečnost, že skoro všichni vystupující fenomén bytového družstevnictví zmínili, a většina v něm dokonce spatřuje jednu z možných odpovědí na zhoršující se dostupnost bydlení. Uvidíme, zda tentokrát proklamace zájmu o družstevní bydlení dojde svého reálného naplnění.

 

 

Martin Kroh

předseda správní rady DMS ČR

 

 

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×